Kommunicera Communications
—Generelle forretningsvilkår

ANVENDELSESOMRÅDE

Nærværende forretningsvilkår gælder for alle opdragsaftaler mellem Kommunicera Communications (i det følgende kaldet KC) og opdragsgiver, hvis intet andet er aftalt skriftligt.

TILBUD OG GODKENDELSE

Der kan først udarbejdes et bindende tilbud, når KC har fået adgang til samtlige forudsætninger. Det omfatter endelige kildetekster til oversættelse, en beskrivelse af oversættelsens formål og målgruppe samt al øvrig information, der kræves for at kunne gennemføre opdraget.

Opdragsgiver skal behandle KC's tilbud fortroligt og må ikke afsløre indholdet for tredjepart. Hvis det sker, har KC ret til erstatning for den skade, som KC lider derved.

Accept skal være KC i hænde senest 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Derefter er tilbuddet ikke bindende for KC. Tilbud fra KC betragtes som accepteret af opdragsgiver, når KC har modtaget skriftlig accept fra opdragsgiver.

Ved tilbud eller anmodning, som forudsætter en særlig ressourcekrævende indsats, skal opdragsgiver adviseres, såfremt KC har til hensigt at kræve betaling for tilbudsafgivelsen, hvis tilbuddet ikke accepteres. Opdragsgiver skal ufortøvet meddele KC, hvis dette vilkår ikke accepteres.

Den aftale, der indgås mellem parterne, regulerer sammen med KC's forretningsvilkår aftaleforholdet mellem parterne. Efterfølgende ændringer, herunder tillæg og tillægsaftaler, skal godkendes skriftligt af KC, før opdragsgiver kan påberåbe sig dem. Hvis sådanne ændringer medfører, at det vil tage længere tid at gennemføre opgaven, skal den leveringstid, der blev aftalt ved projektets igangsættelse, udskydes tilsvarende.

Hvis opdragsgiver kræver, at der anvendes anden software, end hvad der er kutyme i oversættelsesbranchen, skal opdragsgiver stille denne til rådighed, så længe opgaven pågår. Opdragsgiver har ansvaret for, at det sker i overensstemmelse med gældende lov, licensaftaler osv.

PRIS

Tilbudt eller aftalt pris inkluderer ikke fragtomkostninger, moms eller andre skatter eller afgifter, der lægges til fakturabeløbet. Disse skal betales af opdragsgiver, selv om beløbet først fastlægges efterfølgende.

Hvis opgaven udføres til fast pris, har KC ret til at debitere særskilt for arbejde, der skyldes, at opdragsgiver har beordret ændringer og rettelser i kildematerialet, beordret eller forårsaget uforudset fremskyndelse eller beordret en indsats, der ikke er omfattet af aftalen (såkaldt tillægsarbejde).

Hvis opdragsgiver afbestiller et projekt, skal opdragsgiver betale for det arbejde, der allerede er udført, og i påkommende tilfælde desuden betale kompensation for analyse og forberedelse af den del af arbejdet, der endnu ikke er udført. KC skal på opdragsgivers begæring stille det udførte arbejde til rådighed for opdragsgiver.

Hvis der er bestilt såkaldt validering, skal KC mod aftalt betaling indarbejde opdragsgivers valideringsændringer i materialet, herunder i oversættelseshukommelser, inden for tre uger efter, at materialet blev sendt til validering. Hvis der er bestilt validering, men materialet returneres senere end tre uger, efter at materialet blev sendt til validering, må KC betragte det som et separat opdrag og fakturere i overensstemmelse hermed.

Hvis der ikke er bestilt validering, men opdragsgiver henvender sig med valideringsændringer/feedback, som opdragsgiver ønsker indarbejdet, må KC fakturere for det udførte arbejde efter samme takst som ved bestilt validering.

OPDRAGSGIVERS FORPLIGTELSER

Opdragsgiver er ansvarlig for indholdet i det materiale, der leveres til KC. Dette materiale omfatter det originalmateriale, der skal redigeres eller oversættes, samt instruktioner og anden nødvendig information, som opdragsgiver stiller til rådighed.

Opdragsgiver er ansvarlig for endelig kontrol og godkendelse af det materiale, der leveres til KC.

Materiale, som leveres af opdragsgiver til KC, må ikke indeholde personfølsomme oplysninger i henhold til persondataloven.

Hvis opdragsgiver i kraft af handlinger eller forsømmelighed er årsag til, at det vil tage længere tid at gennemføre opgaven, skal den leveringstid, der blev aftalt ved projektets igangsættelse, udskydes tilsvarende.

KC'S FORPLIGTELSER

KC skal udføre opdragsgivers bestilling professionelt og i overensstemmelse med anvisningerne i bestillingen.

KC skal yde opdragsgiver bedst mulige service, hvad angår detaljeret og opdateret information, fakturaer, administration osv.

FEJL OG MANGLER

Når KC leverer det færdige materiale til opdragsgiver, er det opdragsgivers ansvar, at materialet kontrolleres grundigt. Hvis opdragsgiver finder kritikpunkter, skal opdragsgiver uden unødigt ophold skriftligt informere KC herom, så snart manglen er opdaget eller burde være opdaget, dog senest 30 dage efter leveringsdato, med beskrivelse af manglen. Hvis opdragsgiver ikke reklamerer på den beskrevne måde, kan opdragsgiver ikke på et senere tidspunkt gøre manglen gældende.

Hvis fejlen eller manglen har en natur, der betyder, at produktet ikke kan anvendes til sit formål, har opdragsgiver ret til afslag i prisen svarende til fejlen eller manglen eller ret til et kræve, at KC færdiggør produktet til acceptabel stand. Hvis færdiggørelsen medfører forsinket levering, og det af omstændighederne fremgår, at en forsinket færdiggørelse gør produktet uanvendeligt, har opdragsgiver ret til et hæve aftalen.

Opdragsgiver erklærer sig udtrykkeligt vidende om, at der altid er mulighed for forskellige oversættelser eller tolkninger af et dokument. Opdragsgiver accepterer også udtrykkeligt, at det nogle gange er umuligt at oversætte et ord eller et udtryk perfekt.

Mangler i det leverede materiale skal afhjælpes for KC's regning inden for rimelig tid. I modsat fald har opdragsgiver efter at have afleveret et krav med en rimelig tidsfrist ret til at hæve aftalen, kræve prisen reduceret eller kræve erstatning.

FORSINKELSER

Hvis KC eller opdragsgiver opdager, at den aftalte leveringstid eller tidspunktet for andre handlinger ifølge aftalen sandsynligvis ikke kan overholdes, skal den anden part underrettes uden unødigt ophold. Samtidig skal årsagen til forsinkelsen angives, ligesom det skal oplyses, hvornår handlingen kan fuldføres.

Hvis forsinkelsen skyldes KC, har opdragsgiver ret til et hæve aftalen,

— hvis det af aftalen eller omstændighederne i øvrigt åbenbart fremgår, at færdiggørelsen gør produktet uanvendeligt for opdragsgiver efter et bestemt tidspunkt, og det står klart, at færdiggørelsen ikke kan ske inden dette tidspunkt.

— hvis opdragsgiver i øvrigt har oplyst KC om, at levering skal ske præcis på den aftalte dag, og opdragsgiver for sin part i rette tid har overholdt sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Hvis forsinkelsen skyldes opdragsgiver, har KC ret til erstatning for de udgifter, som forsinkelsen har medført.

ANSVARSBEGRÆNSNING

KC kan ikke pålægges at erstatte opdragsgiver for indirekte skader, f.eks. mistet produktion, mistede indtægter eller opdragsgivers erstatning til dennes kunde eller andre, som skyldes fejl, mangel, forsinkelse eller anden eller misligholdelse, forudsat at KC ikke har udvist grov uagtsomhed.

Erstatningsansvar for direkte skader er begrænset til den aftalte pris for opdraget, forudsat at KC ikke har udvist grov uagtsomhed. KC er dog ikke pligtig til at erstatte direkte skader, som ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse.

KC er ikke erstatningspligtig for projekter, hvor opdragsgiver ikke har meddelt sin hensigt om at anvende den færdige oversættelse til rundsendelse/udbredelse til mere end 100 personer, herunder via e-mail eller offentliggørelse på internettet.

FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder udgør force majeure, hvis de indtræffer efter aftaledagen – eller inden da, såfremt deres følger ikke kunne forudses før aftaledagen – og hvis aftalens fuldførelse på grund deraf hindres, besværliggøres væsentligt eller fordyres: arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom ildebrand, krig, mobilisering eller tilsvarende uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, vare- eller energiknaphed, havari i maskineri med unik funktion, som ikke kunne forudses og forebygges med fagmæssig service, samt forsinkede leverancer fra underleverandører, der skyldes de omtalte omstændigheder. I tilfælde af force majeure ophæves erstatningspligten for manglende eller forsinket levering, og den giver ret til fornøden forlængelse af leveringstiden.

Den part, som vil påberåbe sig force majeure, skal om muligt underrette den anden part herom uden unødigt ophold, efter at omstændigheden er indtruffet eller kunne forudses.

Hvis aftalens færdiggørelse forsinkes mere end 6 måneder som følge af force majeure, kan begge parter ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse.

FORTROLIGHED OG ARKIVERING

KC garanterer, at al information og alle dokumenter, som håndteres i virksomheden i forbindelse med en opgave, behandles strengt fortroligt.

KC må ikke afsløre nogen del af indholdet eller viden om informationen til nogen anden person end dem, som har brug for informationen for at kunne udføre opgaven for opdragsgivers regning. KC indgår aftale om tavshedspligt med alle eksterne oversættere.

KC skal tilsikre, at alt materiale, som KC har modtaget fra opdragsgiver, opbevares på en måde, der garanterer, at fortrolighedsforpligtelsen overholdes.

Efter afslutning af opgaven skal KC på opdragsgivers begæring tilintetgøre alt materiale fra opdragsgiver, som der ikke kan blive brug for i det fremtidige samarbejde mellem de to virksomheder.

BETALINGSVILKÅR

KC's betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato har KC ret til at opkræve morarente på det til enhvert tid gældende referencesats med et tillæg på 8 procent. Krav om morarente forhindrer ikke KC i at kræve erstatning for andre tab, der skyldes opdragsgivers tilsidesættelse af betalingspligten.

Opdragsgiver har ikke ret til at foretage fradrag af eller beholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, med mindre KC skriftligt har indvilget heri.

Hvis fakturaen ikke er betalt 10 dage efter forfaldsdato, har KC ret til at afbryde alle aktiviteter med forbindelse til opgaven og beholde alt færdiggjort materiale, indtil der fremlægges bevis på betaling af fakturabeløbet for KC.

Alle spørgsmål vedr. betaling skal rettes til invoice@kommunicera.se

OPHÆVELSE AF AFTALEN INDEN UDLØB

I tilfælde af alvorlig misligholdelse kan parterne opsige aftalen uden varsel. I tilfælde af åbenlys mangelfuld kvalitet i KC's ydelser kan opdragsgiver desuden hæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Parterne har desuden ret til at hæve aftalen uden varsel, hvis modparten erklæres konkurs eller kommer under afvikling eller indleder forhandlinger om en akkordordning med sine kreditorer.

KC har ret til at hæve aftalen, hvis opdragsgiver ikke overholder sin betalingspligt eller forhindrer eller gør det umuligt for KC at udføre opgaven i henhold til denne aftale. I disse tilfælde har KC ret til fuldstændig betaling for det arbejde, som allerede er udført på tidspunktet for ophævelsen.

LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvistigheder mellem partnerne skal afklares i henhold til lovgivningen i Sverige uden hensyntagen til reglerne i international ret.

Gøteborgs byret er værneting for alle tvistigheder mellem KC og opdragsgiver.

AFTALENS VILKÅR

Hvis nogen del af vilkårene i nærværende aftale bliver ugyldige eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal parterne i enighed erstatte den ugyldige eller uanvendelige bestemmelse med en gyldig, anvendelig bestemmelse, der så godt som muligt svarer til den oprindelige bestemmelses hensigt og resten af aftalen.

Lingtech / Kommunicera Communications, Egedal Centret 95, 1. sal, 3660 Stenløse, Danmark | +45 33 25 71 71 | info@kommunicera.dk

© Kommunicera Communications AB 2010-2018, Lingtech A/S 1993-2011, Kommunicera översättningar AB 1995-2010